Bestuursverslag

Terugblik

2.3 Ontwikkelingen waarderen

  • In lijn met de eisen vanuit de waarderingskamer gaan we over naar waardering op basis van gebruiksoppervlakte.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van objectgegevens.
  • Toepassen van voormelden om uitvoering te geven aan een betere registratie van secundaire objectkenmerken.

Waardering op gebruiksoppervlakte voor vier gemeenten gereed

Per 1 januari 2022 is het verplicht om in de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) de gebruiksoppervlakte (m2) te registreren ten behoeve van de waardering van woningen. Het doel hiervan is onder meer een betere aansluiting op de BAG. Dit betekent dat wij uiterlijk vanaf 1 januari 2022 met gebruik van oppervlakte dienen te taxeren (en te beschikken).

Voor alle woningen dient GBLT de gebruiksoppervlakte te bepalen. Voor vier van de zes gemeentelijke deelnemers is dit gereed. Om de gebruiksoppervlakte correct te bepalen dienen de primaire kenmerken van de woning correct te zijn. Daarom controleren wij ook in het project voor alle woningen de primaire kenmerken van de woning en corrigeren die indien nodig. GBLT maakt hiermee een kwaliteitsslag in de data van de WOZ, waardoor wij deze waarde beter kunnen bepalen.

In 2019 is door het algemeen bestuur besloten een bedrag van € 169.000 naar voren te halen (uit 2021) en ten laste te brengen van de begroting 2019, omdat het project voorspoedig verloopt.

 Waardering op gebruiksoppervlakte

Projectbudget

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Nog te besteden

 €               895.000

 €               248.592

 €               355.900

 €               290.508

Waarderen van primaire objectkenmerken gaat goed

Kwalificatie ‘Goed’ ontvangen van de Waarderingskamer
Eind 2019 is het onderzoek Interne Beheersing uitgevoerd door de Waarderingskamer in het kader van het toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het doel van dit onderzoek is:

  • inzicht krijgen in de inrichting, de naleving en het effect van de aanwezige interne beheersmaatregelen in het uitvoeringsproces;
  • vaststellen of het systeem van interne beheersmaatregelen voldoende is om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen te waarborgen.

Conclusie is dat GBLT de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ goed borgt door interne beheersmaatregelen. Daarbij heeft de Waarderingskamer GBLT de kwalificatie ‘Goed’ gegeven. De verbeterpunten die zijn benoemd nemen we mee in de planning voor 2020.

Mutatiedetectie voor betere datakwaliteit van objectkenmerken
In 2019 is met de gemeentelijke deelnemers overeenstemming bereikt over een uniforme taakverdeling tussen gemeenten en GBLT bij het inwinnen van objectkenmerken, zoals BAG-gegevens. Zowel gemeenten als GBLT staan, vanuit verschillend perspectief, voor intensivering van de data-inwinning. Vanuit het project dat zorg draagt voor registratie van de gebruiksoppervlakte (m2) ten behoeve van de waardering van woningen, is voor de verschillende gemeentelijke deelnemers nu een mutatiedetectie uitgevoerd voor de BAG en WOZ. Deze mutatiedetectie heeft de kwaliteit van de data aantoonbaar verbeterd.

In 2019 zijn afspraken vastgelegd en bestuurlijk geaccordeerd over mutatiedetectie voor de WOZ, BAG en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Vanaf 2021 dragen de gemeentelijke deelnemers zelf zorg voor het uitvoeren van mutatiedetectie en aanlevering van mutaties bij GBLT.

Bij voormelden betrekken wij de klant bij registratie van secundaire objectkenmerken

Het doel van voormelden is onder andere om uitvoering te geven aan een betere registratie van de secundaire objectkenmerken. Dit past bij de klantreis waarbij het denken vanuit het perspectief van de klant centraal staat. Bij het voormelden betrekken we de klant bij de registratie (en het verbeteren) van de secundaire objectkenmerken.

In 2019 is 20% van het totale woningenbestand aangeschreven. Dit komt neer op circa 24.000 aanschrijvingen waarvan circa 15% heeft gereageerd. De reacties zijn over het algemeen positief. De beantwoording van de vragen draagt bij aan een betere registratie van de secundaire kenmerken van een object dan wel de bevestiging dat onze registratie juist is.

Proceskostenvergoeding voor bezwaren via no-cure-no-pay-bureaus stijgen

Landelijk en ook bij GBLT zien we een toename van het aantal ingediende bezwaren door NCNP-bureaus. Hierdoor stijgen de NCNP-kosten. Dat zien we in 2019 en die lijn zal zich naar verwachting volgend jaar voortzetten. De uitbetaalde NCNP-kosten in 2019 komen uit op een bedrag van € 556.000 inclusief oude belastingjaren.

Op 31 december 2019 staan er nog 118 zaken bezwaar, beroep dan wel hoger beroep als werkvoorraad geregistreerd. Het potentiële bedrag aan NCNP-kosten hiervan is € 186.000.

Historische gegevens LV WOZ leveren wij in 2020 aan

De Waarderingskamer heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat GBLT de historische gegevens van de zes deelnemende gemeenten minimaal vanaf belastingjaar 2011 aan de LV WOZ levert en hierdoor voldoet aan de wettelijke verplichting. Dat betreft gegevens van de individuele gemeenten uit de periode voor toetreding tot GBLT. Uiterlijk eind 2020 moeten deze gegevens geleverd zijn.

In 2019 zijn met Centric afspraken gemaakt over de levering van deze historische gegevens aan de LV WOZ. De Waarderingskamer heeft ingestemd met de bijbehorende planning. De uitvoering zal in 2020 plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47