Paragrafen

Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar

2.1 Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar

GBLT heeft de speerpunten uit de Begroting 2019 grotendeels gerealiseerd. Zie hiervoor ook de toelichting bij hoofdstuk 2 Terugblik in deel I Bestuursverslag.

De belastingoplegging is nagenoeg volgens de productieplanning uitgevoerd. Alleen de realisatie van ongebouwd wegen blijft achter bij de begroting van 2019. Bij het opstellen van de kerncijferbegrotingen 2019 voor de waterschappen is geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad in de procedure wegen over welk oppervlak van de wegen in de aanslag betrokken kan worden.

In 2019 hebben we voorbereidingen getroffen ten behoeve van het (sociaal) invorderen.
We willen dit vormgeven door meer doelgroepgericht te gaan werken op basis van historisch betaalgedrag. De benadering/werkwijze per klantgroep spitsen wij vervolgens toe op hun specifieke situatie. Als pilot zijn 10.000 vorderingen uit het systeem gehaald waarbij de dwanginvorderingsmaatregelen elk jaar leiden tot een oninbaarverklaring. In januari 2020 maken wij de balans van de pilot op en bepalen wij of, hoe en binnen welke kaders wij deze werkwijze voortzetten.

De waardering van de onroerende zaken voor de zes aangesloten gemeenten verliep volgens de afgesproken tijdlijn. Daarnaast heeft de Waarderingskamer in 2019 GBLT de kwalificatie ‘Goed’ gegeven. Dat betekent dat de uitvoeringsprocessen bij GBLT waarborgen dat we WOZ-beschikkingen nemen die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Ten opzichte van de bestuursrapportages eerder in 2019 bevat de jaarrekening geen verrassingen. Voor een uitvoerige toelichting verwijzen we naar deel I hoofdstuk 2 Terugblik.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47