Jaarrekening

Balans

3.1 Balans

De balans voor resultaatbestemming van GBLT per 31 december 2019 ziet er in vergelijking met de
balans per 31 december 2018 als volgt uit.

Bedragen x € 1.000 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

90

135

Materiële vaste activa

863

1.120

Totale vaste activa

953

1.255

Vlottende activa

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

5.934

2.915

Overige vorderingen

1.475

1.572

Liquide middelen

0

0

Totaal vlottende activa

7.409

4.487

Totaal activa

8.362

5.742

Bedragen x € 1.000 

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

0

0

Nog te bestemmen resultaat lopend boekjaar

2.064

1.460

Totale vaste passiva

2.064

1.460

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

5.402

3.399

Overlopende passiva

896

883

Totaal vlottende passiva

6.298

4.282

Totaal passiva

8.362

5.742

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47