Bestuursverslag

Exploitatie

4 Exploitatie

GBLT gaf in 2019 € 22,1 mln. uit aan exploitatielasten voor de heffing en inning van belastinggelden en de ondersteuning van dat proces.

De kosten worden voor een belangrijk deel (€ 18,5 mln.) gedragen door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. De inkomsten van GBLT bestaan voor ongeveer
€ 5,2 mln. uit in rekening gebrachte (wettelijke) invorderkosten. Deze kosten komen voort uit het niet op tijd betalen van belastingaanslagen. Uit landelijke afspraken over de Wet digitale overheid is het gemeentelijke deel van € 0,2 mln. aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doorbelast. De overige inkomsten zijn in 2019 € 0,2 mln.  

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2,1 mln. Dit resultaat verrekenen we met de deelnemersbijdrage van 2019. De herberekening van de bijdragen is in de volgende tabel weergegeven.

Deelnemer

Betaalde voorschotten 2019

Bijdrage op basis van jaarrekening 2019

Na vaststelling jaarrekening 2019 overgemaakt/verrekend

Drents Overijsselse Delta

2.459.329

2.094.525

364.804

Rijn en IJssel

2.611.958

2.224.693

387.265

Vallei en Veluwe

4.049.485

3.448.959

600.526

Vechtstromen

3.135.501

2.670.499

465.002

Zuiderzeeland

1.592.442

1.356.293

236.149

Bunschoten

324.946

324.254

692

Dalfsen

466.380

465.212

1.168

Dronten

627.873

626.513

1.360

Leusden

482.123

480.656

1.467

Nijkerk

680.708

679.352

1.356

Zwolle

2.088.582

2.084.057

4.525

Totaal

18.519.327

16.455.013

2.064.314

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47