Bestuursverslag

Belastingopbrengst

3.2 Gemeentebelastingen

In de volgende tabel staat de realisatie tot en met 31 december 2019 van de opgelegde belastingaanslagen voor het belastingjaar 2019 weergegeven. Verder geven we een prognose van de nog op te leggen aanslagen voor het belastingjaar 2019. De verschillen tussen de kerncijfers voor de begroting en de realisatie verklaren we in de jaarrapportages aan de individuele deelnemers van GBLT.  

Bedragen in € x 1.000

Kerncijfers begroting 2019

Realisatie tot en met 31-12-2019

Nog op te leggen / te verminderen

Nog te verminderen

Prognose einde belastingjaar

Afwijking van de begroting

Onroerendzaakbelasting

eigenaar woningen

37.112

37.465

29

0

37.494

381

eigenaar niet woningen

22.360

22.482

484

0

22.966

605

gebruiker niet woningen

14.739

15.338

238

0

15.576

837

Totaal onroerendzaakbelasting

74.211

75.285

751

0

76.036

1.824

Overige belastingen

rioolheffing 

15.813

15.996

132

0

16.128

315

afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

24.645

24.866

-1

0

24.865

220

diftar

1.241

0

1.566

0

1.566

325

hondenbelasting

568

556

0

0

556

-12

toeristenbelasting

1.594

1.366

277

0

1.643

49

overige heffingen

1.859

1.788

38

0

1.826

-33

Totaal overige belastingen

45.721

44.572

2.012

0

46.584

864

Totale belastingopbrengst

119.932

119.857

2.763

0

122.620

2.688

Voor de gemeentelijke heffingen 2019 is op 31 december 2019 ten opzichte van de totale begroting 99,9% opgelegd.

Het totaalbedrag aan nog op te leggen aanslagen voor belastingjaar 2019 is met € 519.000 afgenomen ten opzichte van wat bij de jaarrapportage 2018 over belastingjaar 2018 is gerapporteerd. Dit is een afname van 0,4%. Hieruit is op te maken dat we in 2019 eerder volledig hebben opgelegd dan in 2018. Voor de voorgaande heffingsjaren (2017 en 2018) is bij de jaarrapportages 2018 een inschatting gemaakt van in totaal € 2,16 mln. aan nog te realiseren aanslagen. Op 31 december 2019 was hiervan € 3,26 mln. gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47