Bestuursverslag

Belastingopbrengst

3.1 Waterschapsbelastingen

In de volgende tabel staat de realisatie tot en met 31 december 2019 van de opgelegde belastingaanslagen voor het belastingjaar 2019 weergegeven. Verder geven we een prognose van de nog op te leggen aanslagen voor het belastingjaar 2019. De verschillen tussen de kerncijfers voor de begroting en de realisatie verklaren we in de jaarrapportages aan de individuele deelnemers van GBLT.  

Bedragen in € x 1.000

Kerncijfers begroting 2019

Realisatie tot en met 31-12-2019

Nog op te leggen / te verminderen

Nog te verminderen

Prognose einde belastingjaar

Afwijking van de begroting

Zuiveringsheffing

woonruimten

187.832

187.775

791

0

188.566

734

bedrijfsruimten

78.995

79.439

1.252

0

80.691

1.696

Totaal zuiveringsheffing

266.827

267.214

2.043

0

269.257

2.430

Watersysteemheffing

verontreinigingsheffing woonruimten

608

623

0

0

623

14

verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

1.241

783

534

0

1.317

76

ingezetenen

106.064

105.985

226

0

106.211

147

gebouwd

141.974

145.016

819

0

145.835

3.861

ongebouwd

43.473

41.792

123

0

41.915

-1.558

ongebouwd natuurterreinen

1.879

1.896

3

0

1.899

19

Totaal watersysteemheffing

295.240

296.094

1.705

0

297.799

2.560

Totale belastingopbrengst

562.067

563.309

3.748

0

567.057

4.990

Voor belastingjaar 2019 is voor de waterschappen 100,2% opgelegd ten opzichte van de totale begroting.

In de jaarrapportages van 2018 is voor de oudere heffingsjaren (2016 tot en met 2018) een inschatting gemaakt van in totaal € 5,1 mln. aan nog te realiseren aanslagen. Eind 2019 is € 10,7 mln. gerealiseerd. De hogere realisatie is hoofdzakelijk het gevolg van een meeropbrengst bij de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten.

Watersysteemheffing ongebouwd
De realisatie van ongebouwd wegen blijft achter bij de begroting van 2019. Dit komt door de uitspraak van de Hoge Raad in de procedure wegen over welk oppervlak van de wegen in de aanslag betrokken kan worden. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van oppervlakte wegen naar oppervlakte ongebouwd en ongebouwd natuur. Bij het opstellen van de kerncijfers voor de begrotingen 2019 van de waterschappen is hier geen rekening mee gehouden.

Zuiveringsheffing bedrijven
In 2019 is naar aanleiding van de interim controle geconstateerd dat de nog te realiseren belastingopbrengsten oude jaren voor de zuiveringsheffing bedrijven over het algemeen hoger zijn dan de inschatting die wordt afgegeven bij de jaarrapportages. Naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek is een nieuw prognoseprotocol voor de zuiveringsheffing bedrijfsruimten ontwikkeld en het proces aangepast. We maken hierbij onderscheid tussen heffingstechnologische bedrijven en overige bedrijven.

Heffingstechnologische bedrijven
In 2019 is het proces voor de heffingstechnologische bedrijven aangepast. In augustus van ieder kalenderjaar doet GBLT het verzoek aan het waterschap om alle voorlopige aanslagen die in januari van het betreffende belastingjaar zijn opgelegd, opnieuw te beoordelen. Bij een afwijking van meer dan 250 vervuilingseenheden (zowel positief als negatief) legt GBLT een nadere voorlopige aanslag op. De inschatting van de heffingstechnologen van het waterschap voor belastingjaar 2020 geeft inzicht in de werkelijke vervuilingswaarde van 2019. Eventuele meer- of minderopbrengsten staan in de kolom Prognose einde belastingjaar (zie bovenstaande tabel) en de jaarrapportages aan de deelnemers.

Overige bedrijven
Voor de overige bedrijfsruimten is eind 2019 een nieuw prognoseprotocol ontwikkeld. Bij langjarige analyse is geconstateerd dat we ook rekening moeten houden met gegevens die opgewerkt moeten worden, omdat hier ook een belastingopbrengst uit gegenereerd wordt (trendanalyse). In dit protocol wegen wij deze historische gegevens (de trend) mee. Dit nieuwe protocol is afgestemd met de accountant en toegepast in de jaarrapportages voor de deelnemers.

Door toepassing van dit nieuwe protocol voor de jaarrapportage 2019 zijn de bedragen aan nog te realiseren aanslagen voor de zuiveringsheffing bedrijven hoger dan in voorgaande jaarrapportages.
Met deze wijzigingen in het proces verwachten we dat de inschatting bij de jaarrapportages en de prognose in de volgende rapportages dichter bij elkaar liggen.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47