Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

3.4 Wet Normering Topinkomens

Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet zijn opgenomen die informatie bevat over topinkomens, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT). Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi)-publieke sector niet meer bedragen dan € 194.000.

De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:
1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en;
3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

Onderstaand overzicht toont de leden van het algemeen bestuur van GBLT.

Leden algemeen bestuur GBLT

Duur dienstverband 2019

Voorzitter B.J. Bussink

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(DB-lid waterschap Rijn en IJssel)

W. Stegeman

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(DB-lid waterschap Vechtstromen)

C.A.A.A. Maenhout

1-1-2019 t/m 5-6-2019

(DB-lid waterschap Zuiderzeeland)

T. Vereijken

10-7-2019 t/m 31-12-2019

(DB-lid waterschap Zuiderzeeland)

K.H. Odink

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(DB-lid waterschap Drents Overijsselse Delta)

B. van Vreeswijk

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(DB-lid waterschap Vallei en Veluwe)

T. van Amerongen

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Dronten)

W.R. Vos

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Leusden)

W. Oosterwijk

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Nijkerk)

K. Sloots

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Zwolle)

R.W.J. van Leeuwen

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Dalfsen)

R.J. Beukers

1-1-2019 t/m 31-12-2019

(Wethouder gemeente Bunschoten)

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding van GBLT.

In onderstaand overzicht staan de beloningsgegevens van de topfunctionarissen, zoals bedoeld in de WNT.

Functiegegevens

M.A. van Helden, Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

120.976

Beloningen betaalbaar op termijn

19.629

Subtotaal

140.605

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

Totale bezoldiging

140.605

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Functiegegevens

M.A. van Helden, Directeur

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.190

Beloningen betaalbaar op termijn

17.852

Subtotaal

136.042

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

Totale bezoldiging

136.042

* bedragen in €

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47