Jaarrekening

Exploitatierekening (naar kostendragers)

3.3 Exploitatierekening (naar kostendragers)

Voor de jaarrekening zien wij de kostendrager als de deelnemers die de lasten van GBLT voor haar rekening nemen.

De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling gedragen en anderzijds verworven door, aan belastingplichtigen in rekening gebrachte, invorderkosten voor het verzenden van onder andere aanmaningen en dwangbevelen.

De netto exploitatielasten brengen wij volgens de in de Bijdrageverordening GBLT 2016 neergelegde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening. Dit leidt tot de volgende bijdrage per deelnemer:

Deelnemer

Betaalde voorschotten 2019

Bijdrage op basis van jaarrekening 2019

Na vaststelling jaarrekening 2019 overgemaakt/verrekend

Drents Overijsselse Delta

2.459.329

2.094.525

364.804

Rijn en IJssel

2.611.958

2.224.693

387.265

Vallei en Veluwe

4.049.485

3.448.959

600.526

Vechtstromen

3.135.501

2.670.499

465.002

Zuiderzeeland

1.592.442

1.356.293

236.149

Bunschoten

324.946

324.254

692

Dalfsen

466.380

465.212

1.168

Dronten

627.873

626.513

1.360

Leusden

482.123

480.656

1.467

Nijkerk

680.708

679.352

1.356

Zwolle

2.088.582

2.084.057

4.525

Totaal

18.519.327

16.455.013

2.064.314

De gemeenten kunnen op de in rekening gebrachte bijdrage nog btw-compensatie toepassen. Deze is in onderstaande tabel opgenomen.

Deelnemer

Compensabele btw  inschatting 2019

Compensabele btw op basis van jaarrekening 2019

Bunschoten

18.423

19.794

Dalfsen

26.445

28.399

Dronten

34.749

36.888

Leusden

25.239

29.409

Nijkerk

38.597

41.483

Zwolle

115.592

122.705

Totaal

259.044

278.678

Voor de gemeente Leusden is los van bovenstaande nog een bedrag aan compensabele btw van € 7.739 aanwezig inzake de nota welke betrekking heeft op de verzonden aanslagen Diftar 2018 in 2019. Voor de gemeente Bunschoten is los van bovenstaande nog een bedrag aan compensabele btw van € 339 aanwezig inzake de nota welke betrekking heeft op de verzonden brieven beëindiging hondenbelasting per 1-1-2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47