Jaarrekening

Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten)

Toelichting op de baten

2 Personeelsbaten

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten
Dit betreft het uitlenen van een personeelslid voor een langere periode en ontvangen premies voor ziekte en zwangerschap.

V

78

4 Bijdragen van derden

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

4.1 Bijdragen van overigen
Het nadeel zit in de lagere doorbelasting gemeentelijke deel van de Wet digitale overheid van €129.000. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door extra ontvangen bedragen van deelnemers voor gewijzigde belastingen (€46.500) en de afrekening van een afgeronde samenwerking in eerdere jaren (€51.000).

I

N

24

5 Waterschapsbelastingen

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

5.1 Invorderopbrengsten
De invorderopbrengsten liggen hoger dan begroot. Er zijn meer vorderingen in het invorderproces behandeld die hebben geleid tot meer invorderbaten.

I

V

1.249

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47