Jaarrekening

Exploitatierekening (naar kosten- en opbrengstsoorten)

bedragen in € x 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Jaarrekening 2019

Verschil tussen begroting en jaarrekening

LASTEN

1  Rente en afschrijvingen

1.1 Externe rentelasten

0

13

13

0

13

1.2 Interne rentelasten

103

196

125

116

9

1.3 Afschrijvingenvan activa

366

753

331

302

29

Totaal 1  Rente en afschrijvingen

470

961

468

418

50

2  Personeelslasten

2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders

8.572

11.355

11.701

8.925

2.776

2.2 Sociale premies

2.278

0

0

2.482

-2.482

2.4 Overige personeelslasten

579

573

568

559

9

2.5 Personeel van derden

2.242

1.001

1.740

1.787

-47

2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders

148

0

0

14

-14

Totaal 2  Personeelslasten

13.819

12.929

14.008

13.767

241

3 Goederen en diensten van derden

3.1 Duurzame gebruiksgoederen

7

33

32

9

23

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen

235

378

267

308

-42

3.3 Energie

11

14

11

9

2

3.4 Huren en rechten

319

333

327

326

1

3.5 Leasebetalingen operational lease

33

38

24

35

-11

3.7 Verzekeringen

16

16

19

20

-1

3.8 Belastingen

10

14

10

11

-1

3.9 Onderhoud door derden

1.801

2.089

2.031

2.020

11

3.10 Overige diensten door derden

5.516

5.317

5.422

5.133

289

Totaal 3 Goederen en diensten van derden

7.949

8.231

8.143

7.871

271

5  Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien

5.2 Onvoorzien

200

200

200

0

200

Totaal 5  Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien

200

200

200

0

200

Totaal lasten

22.437

22.321

22.819

22.057

762

bedragen in € x 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Jaarrekening 2019

Verschil tussen begroting en jaarrekening

Baten

2  Pesoneelsbaten

2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten

63

0

0

78

78

Totaal 2  Pesoneelsbaten

63

0

0

78

78

3  Goederen en diensten aan derden

3.6 Diensten voor derden Bijdragen Deelnemers

18.026

18.511

18.519

18.519

0

Totaal 3  Goederen en diensten aan derden

18.026

18.511

18.519

18.519

0

4  Bijdragen van derden

4.1 bijdragen van overigen

220

0

300

276

-24

Totaal 4  Bijdragen van derden

220

0

300

276

-24

5 Waterschapsbelastingen

5.1 Invorderopbrengsten

5.008

3.810

4.000

5.249

1.249

Totaal 5 Waterschapsbelastingen

5.008

3.810

4.000

5.249

1.249

Totaal Baten

23.317

22.321

22.819

24.121

1.302

Totaal saldo van baten en lasten

880

0

0

2.064

2.064

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve

580

0

0

0

0

Resultaat

1.460

0

0

2.064

2.064

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47