Jaarrekening

Balans

Toelichting op de passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen op de balans bestaat uit het nog te bestemmen resultaat. In onderstaand overzicht staat het verloop van het te bestemmen resultaat weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Stand per 31 december 2018

Saldo eigen vermogen (nog te bestemmen resultaat) aan het eind van het vorige begrotingsjaar

1.460

Mutaties 2019

Interne vermeerderingen

Uitbetaald resultaat

-1.460

Voorstel voor de toevoeging/onttrekking via de resultaatbestemming

2.064

Stand per 31 december 2019

Saldo eigen vermogen (nog te bestemmen resultaat)aan het einde van het begrotingsjaar

2.064

Vlottende passiva
Hier zijn onder meer de bedragen opgenomen van de nog te betalen bedragen aan leveranciers, sociale premies en nog te maken verrekeningen inzake belastingontvangsten. In onderstaande tabel treft u een overzicht van deze balanspost aan.

Bedragen x € 1.000 

31-12-2019

31-12-2018

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

schulden aan leveranciers

163

51

schulden i.v.m. te betalen belastingen en sociale premies

817

715

nog te verwerken belastinginkomsten

2.321

1.155

overige kortlopende schulden

1.393

939

verloftegoeden personeel

328

285

nog te besteden PBB reservering

371

248

tegoed personeelsvereniging

9

6

5.402

3.399

Overlopende passiva

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen

891

883

vooruitontvangen bedragen 

5

0

896

883

totaal

6.298

4.282

Overlopende passiva
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen, zijn als volgt gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000 

31-12-2019

31-12-2018

Personele kosten

127

255

Inhuur personeel

100

89

Druk- en bindwerk

8

6

Onderhoud automatisering

121

90

Porti- en vrachtkosten

21

20

Bankkosten

15

15

Kwijtschelding gemeenten

232

200

Accountantskosten

55

66

Uitbestede werkzaamheden

123

44

Overige (facilitair, serviceskosten e.d.)

14

31

Diensten derden

75

62

Telefonie en dataverkeer

0

5

totaal

891

883

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47